Support Contact

 

HO CHI MINH:

 

– Add:       143 Nguyen Chi Thanh, W.9, D.5, Ho Chi Minh.
– Phone:   1800 1787 – (028) 3957 1334
                 Mr.Hai – 0937 206 353 (Hardware)
                 Mr.Hung – 0937 206 357 (Software)
– Fax:       (028) 3957 1336
E-mail:   techno@tanphuvinh.com.vn

                 truonghai@tanphuvinh.com.vn

                 hungnh@tanphuvinh.com.vn 

                 taphuvi@tanphuvinh.com.vn 

 

 

 

HA NOI:

 

– Add:        128 Bach Mai, W. Cau Den, D. Hai Ba Trung, Ha Noi
 – Phone:    1800 1787 – (024) 3622 6207

 – Fax:        (024) 3622 5093
 – E-mail:    kythuathn@tanphuvinh.com.vn

                   tpvhanoi@tanphuvinh.com.vn 

CAN THO:

 

– Add: 14 Ung Van Khiem, W.Cai Khe, D.Ninh Kieu, Can Tho
– Phone:      18001787 –  (0292) 376 6102 – 0939 000 753
– Fax:     (0292) 376 6103
– E-mail: 

                kythuatct@tanphuvinh.com.vn

               tpvcantho@tanphuvinh.com.vn 

 

 

 

 DA NANG:

 

– Add: 140 Nguyen Van Linh, W. Nam Dương, D. Hai Chau, Đa Nang
 – Phone:       1800 1787 – (0236) 358 4841 – 0905 007 157
Fax:      (0236) 358 4840
 – E-mail:   kythuatdn@tanphuvinh.com.vn

                  tpvdanang@tanphuvinh.com.vn 

 

 

 

 

 

 

1800 1787

Free Calls